BEROEPSREGLEMENTERING | ALGEMEEN

  omschrijving :

Volgens artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert bestaat de beroepsbedrijvigheid van landmeter-expert, in de zin van deze wet, onder meer uit het volgende:
- het afpalen van terreinen;
- het opmaken en ondertekenen van plannen "die moeten dienen voor een grenserkenning, voor een overdracht, voor het regelen van gevallen van gemeenheid en voor gelijk welke akte of proces-verbaal welke in een identificeren van grondeigendom voorzien en welke ter hypothecaire overschrijving of inschrijving kunnen worden voorgelegd".

Toelatings- en uitoefeningsvoorwaarden :

De toelatings- en uitoefeningsvoorwaarden worden bepaald door artikel 2 van de wet van 11 mei 2003 tot bescherming van de titel en het beroep van landmeter-expert :
Niemand mag het beroep van landmeter-expert uitoefenen of de beroepstitel voeren van landmeter-expert, of enige andere titel die de indruk zou geven dat hij het beroep van landmeter-expert uitoefent, indien hij niet aan de volgende voorwaarden voldoet:
- houder zijn van een van de titels bedoeld in 1;
- de eed hebben afgelegd waarvan sprake in artikel 7.

Bovendien wordt in artikel 4 van de wet van 11 mei 2003 bepaald dat zelfstandige landmeters en loontrekkenden die niet onder toezicht staan van een zelfstandig landmeter, ingeschreven moeten zijn op het tableau, genoemd in artikel 3 van de wet van 11 mei 2003 tot oprichting van Federale Raden van landmeters-experten