BEROEPSREGLEMENTERING | BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID

 
Algemeen

Een constante in de juridische literatuur van de laatste decennia is de attentie voor het professionele aansprakelijkheidsrecht. Hierbij wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan de beroepsaansprakelijkheid van de geneesheer, de advocaat, de notaris, de architect en de aannemer. Hiermee is uiteraard niet gezegd dat enkel deze beroepscategorien zich lenen tot een studie van de aansprakelijkheid van de professioneel. Er zijn ook andere, daarom niet minder interessante, beroepen die het voorwerp kunnen uitmaken van een dergelijk onderzoek.

Onderstaande tekst poogt hieraan tegemoet te komen door dieper in te gaan op de professionele aansprakelijkheid van de landmeter-expert, een enigszins 'vergeten' beroep' in de juridische aansprakelijkheidsletteren. De vraag kan worden gesteld naar het waarom. Het antwoord hierop is onlosmakelijk verbonden met de vaststelling dat in de - weliswaar gepubliceerde - rechtspraak de aansprakelijkheidsgevallen van de landmeter schaars zijn. Niettegenstaande dit in de oren van de beroepscategorie wellicht als welgevallige woorden zullen klinken, zijn de motieven hiervoor duister. Een verklaring zou kunnen zijn het geringe financile belang dat met een dergelijke aansprakelijkheidsvordering gepaard gaat. De moderne technieken laten de landmeter immers toe zijn opmetingen te doen met een grote graad van nauwkeurigheid. Indien zich al een aansprakelijkheidsgeval manifesteert, dan is dit bijgevolg meestal te situeren in de schattings- en conceptieopdracht van de landmeter.

Na in een eerste deel aandacht te hebben besteed aan enige juridische algemeenheden omtrent het beroep, wordt in een tweede hoofdstuk uitgebreid stilgestaan bij de beroepsaansprakelijkheid van de landmeter. Vooraleer systematisch duiding te gegeven bij de - zeldzame - aansprakelijkheidsgevallen die konden worden gedetecteerd in de rechtspraak, wordt een beknopte theoretische uiteenzetting gegeven omtrent de professionele aansprakelijkheid in het algemeen. Een derde hoofdstuk is gewijd aan de aansprakelijkheid van de landmeter-expert zowel als gerechtelijke als minnelijke deskundige in zijn vakgebied. In een laatste deel gaat de aandacht tenslotte uit naar de aansprakelijkheid van de landmeter als aangestelde of uitvoeringsagent.
HOOFDSTUK I Enige - juridische - algemeenheden inzake het beroep van landmeter-expert

Afdeling 1 Begrips- en taakomschrijving
1. Begrip
2. Taak
3. Uitoefening van het beroep

Afdeling 2 Juridische positie
1. Aannemer
2. Bediende
3. Lasthebber
4. Gerechtsdeskundige


HOOFDSTUK II De beroepsaansprakelijkheid van de landmeter-expert

Afdeling 1 Omtrent (professionele) aansprakelijkheid in het algemeen
1. Professionele aansprakelijkheid (18-19)
2. Contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid
3. Toepassing (25)

Afdeling 2 Typegevallen van aansprakelijkheid
1. Vaststellingen (Brussel 13 maart 1965) (26)
2. Ramingen / schattingen
2a. Luik 12 mei 1959 en Luik 1 december 1964 (27)
2b. Gent 13 november 2000 (27bis)
3. Conceptie (Dinant 20 januari 1988) (28)
HOOFDSTUK III Aansprakelijkheid van de landmeter-expert als deskundige (29)

Afdeling 1 Hoedanigheden als deskundige
1. Gerechtelijk deskundigenonderzoek (30)
2. Buitengerechtelijk (of minnelijk) deskundigenonderzoek (31)

Afdeling 2 Afpaling (32)
1. Algemeen (33)
2. Minnelijke afpaling (34)
3. Gerechtelijke afpaling (35)
4. Monopolie van de landmeter (36-37)

Afdeling 3 Aansprakelijkheid van de landmeter-deskundige
1. Algemeen (38)
2. Aansprakelijkheidsgevallen
3. Schadebeperkingsplicht (44)
4. Verjaring van de aansprakelijkheidsvordering: art. 2276ter B.W.


HOOFDSTUK IV De aansprakelijkheid van de landmeter-expert bij beroep op een aangestelde of uitvoeringsagent (48)

Afdeling 1 Aansprakelijkheid van de landmeter-aansteller voor schade veroorzaakt door zijn aangestelde (49)
1. Inhoud (50)
2. Toepassingsvoorwaarden (51-52)
3. Aansprakelijkheidsvorderingen (53)

Afdeling 2 Aansprakelijkheid van de landmeter voor schade veroorzaakt door zijn hulppersoon of uitvoeringsagent
1. Beginsel (56-57)
2. Toepassingsvoorwaarden en regres (58-59)
3. Extracontractuele aansprakelijkheid van de uitvoeringsagent? (60)


BESLUIT (61)


BESLUIT
BIJLAGE
BIBLIOGRAFIE
DANK

De volledige tekst is downloadbaar als pdf document.