CONSUMENTENINFO | GRENSPALEN

 
1. Algemeen

Hierin alles over de grenspaal, zijn functie, en de wetgeving errond.


2. Voorgeschiedenis

Al in de vroege ontwikkeling van de menselijke beschaving kende men het belang van grenzen en werden ze gemarkeerd met stenen of palen.

De oudste grensstenen die we kennen stonden in Egypte. Farao Echnaton (14e eeuw v. Chr.) liet 14 grensstenen uithakken in de rotsen rondom zijn nieuwe hoofdstad Achet-Aton.

Ook in het grensgebied van het oude Babylonië en Assyrië werden 67 grensstenen opgegraven. Ze bevatten o.a. vloekspreuken voor degenen die de stenen willen verzetten en zegespreuken voor hen die de grenzen eerbiedigen.

Ook in de bijbel zijn een aantal verwijzingen te vinden naar grensstenen. Job fulmineert al tegen degenen die "grensstenen verzetten, die kudden roven en ze weiden". Er zijn maar liefst 3 vermaningen om de grensscheidingen niet te verleggen: Deuteronium 27 vers 17: "Vervloekt is hij, die de grensscheiding van zijn naaste verlegt", Deuteronium 19 vers 14: "Gij zult de grensscheiding van uw naaste, die de voorvaderen hebben vastgesteld, niet verleggen" en Spreuken 22 vers 28: "Verleg de aloude grenzen niet, die uw vaderen vaststelden".

3. Wetgeving

Strafwetboek AFDELING VIII. - VERNIELING VAN AFSLUITINGEN, VERPLAATSING OF VERWIJDERING VAN GRENSPALEN EN HOEKBOMEN.

Art. 545. Met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met geldboete van zesentwintig frank tot tweehonderd frank of met een van die straffen alleen wordt gestraft hij die geheel of ten dele grachten dempt, levende of dode hagen afhakt of uitrukt, landelijke of stedelijke afsluitingen, uit welke materialen ook gemaakt, vernielt; grenspalen, hoekbomen of andere bomen, geplant of erkend om de grenzen tussen verschillende erven te bepalen, verplaatst of verwijdert.

Art. 546. Wanneer de feiten, in het vorige artikel omschreven, gepleegd worden met het oogmerk om een bezitsaanmatiging op een erf te plegen, is de straf gevangenisstraf van een maand tot een jaar en geldboete van vijftig frank tot tweeduizend frank.


4. Uitzicht

Grenspalen kunnen verscheidene vormen hebben, meest gekend zijn betonnen balkvormige palen met een bovenvlak van ongeveer 10 op 10cm, al dan niet met een inkeping in punt of streepvorm.
Ook bestaan er oudere types in arduin in alle maten en vormen.
Palen kunnen ook van kunststof zijn dikwijls met fel gekleurde bovenzijde.
Tenslotte kunnen ook andere merktekens zoals ijzeren wapeningsstaven en houten piketten een functie hebben als grenspaal.

Klinknagels in het voetpad of afsfalt van het wegdek zijn meestal vaste meetpunten: dit zijn de punten die de landmeter heeft gemerkt om de meting een hoge nauwkeurigheid te geven, en om naderhand eventueel de grenspunten terug op exact dezelfde plaats terug te kunnen plaatsen.