Laatste nieuwtjes
Welkom op de website over de landmeter-expert in Belgie.

Voor aanvraag van een schatting, meting, plaatsbeschrijving, muurovername of ander advies ivm uw woning, grond of bedrijfseigendom:
contacteer ons via contact@landmeterexpert.be

Ook landmeters kunnen voortaan schattingsverslag maken voor lokale besturen

Openbare besturen hebben een schattingsverslag nodig voor alle aankopen en verkopen van onroerende goederen, voor huurovereenkomsten, overeenkomsten van erfpacht en opstal, en concessies. Het schattingsverslag moet ervoor zorgen dat het onroerend goed wordt overgedragen tegen een correcte prijs.
Dit schattingsverslag is een uitgebreid verslag waarbij de waarde van het onroerend goed wordt bepaald aan de hand van vooraf vastgelegde objectieve regels, zoals vergelijkingspunten uit de omgeving.
Tot nog toe maakte de ontvanger van registratie of het comite van aankoop die verslagen op. De betrokken diensten zijn echter overbevraagd. De schattingsverslagen die de openbare besturen nodig hebben, laten op zich wachten en hierdoor lopen ook de onderhandelingen en akkoorden met de betrokken eigenaars vertraging op.
Het decreet van 10 december 2010 is in werking getreden op 31 december 2010. De Vlaamse Regering zal nog een uitvoeringsbesluit publiceren met de procedure en de voorwaarden volgens dewelke een landmeter-expert een erkenning kan krijgen om schattingsverslagen op te stellen voor openbare besturen.
De aanstelling van een erkende landmeter-expert voor opmaak schattingen was reeds toegestaan door de omzendbrief BB 2010/02 van 12 februari 2010 (B.S. van 17 maart 2010).
   
Bij Arrest nr. 8/2011 van 27 januari 2011 heeft het Grondwettelijk Hof een uitspraak gedaan die onmiddellijke en belangrijke gevolgen heeft op de behandeling van verkavelingswijzigingen. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalde dat een aanvraag tot verkavelingswijziging "nimmer aan een openbaar onderzoek moet worden onderworpen". Het Arrest heeft deze toevoeging vernietigd. Deze vernietiging treedt onmiddellijk in voege. Het is dan ook belangrijk dat vanaf heden alle verkavelingswijzigingen onderworpen worden aan een openbaar onderzoek, behalve deze gelegen in bijzondere plannen van aanleg of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die voor het goed niet enkel bestemmingsvoorschriften omvatten, maar ook voorschriften inzake de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies.  .