WAT KOST EEN LANDMETER? | ATTESTEN EN VERKAVELING

 
1. Algemeen

Het ereloon voor werkzaamheden bij de aanvraag van stedenbouwkundige attesten wordt per uur berekend.
Voor verkavelingen wordt het ereloon berekend aan de hand van de grootte van het te verkavelen eigendom, het aantal loten na verkaveling en de kostprijs van de eventuele wegenaanleg.


2. Stedenbouwkundig attest

Ereloon voor samenstelling dossier is minimum 170 euro, maar kan soms hoger oplopen indien er tussenkomsten en bezoeken aan bestuur van Stedenbouw nodig zijn.
Dit ereloon omvat uiteraard niet de eventuele opmeting van het eigendom (voor ereloon van opmetingen zie elders in deze site)


3. Verkavelingsvergunningen

De verkaveling zonder aanleg of verbreding van de wegenis omvat :
- bijstand aan de verkavelaar in zijn optiekeuzen wat betreft het type van de te realiseren uitrusting,
- opstellen van de aanvraag,
- het eigendomsattest,
- de eventuele belofte van grondafstand,
- het situatieplan,
- het plan van de occupatie van de bodem en het reliëf, - het eigenlijke verkavelingsontwerp inhoudend de percelen, hun oppervlakte, de onderscheiden bestemmingszones van de verkaveling en alle inlichtingen vereist door de reglementering in voege,
- de voorgesteld stedenbouwkundige voorschriften.
- Voorafgaandelijke topografische verrichtingen worden afzonderlijk berekend.
- Voorafgaandelijke stappen, informaties, enz... worden berekend per prestatie volgens uurtarief.
- Zijn niet inbegrepen in de erelonen : maquetten, perspectieven, publiciteit, bijzondere studies, concertatiebijeenkomsten, bezoeken aan stedenbouwkundige diensten e.d.
Minimumbarema bedraagt 860 euroVerkaveling met aanleg of verbreding van de wegenis: buiten de hierboven beschreven opdracht omvat de opdracht :
- het opstellen van een voorontwerp van de uit te voeren werken evenals van een ramend bestek.
Minimumbarema bedraagt 1.720 euro.