KWALITEITSNORMEN | DEONTOLOGIE

 
1. Algemeen

Hoewel er verscheidene voorsteldocumenten zijn die de goedkeuring meedragen is er tot op heden nog geen document bij wet vastgelegd.
De algemene principes zijn uiteraard geldig voor elk vrij beroep:


2. Waardigheid

De landmeter-expert ijvert in alle waardigheid en eerlijkheid zoals het past bij de betrokken zaken.
Hij dient zich te onthouden van alle ongeoorloofde publiciteit betreffende de opdrachten die hem kunnen toevertrouwd worden.
Hij ontzegt zich namelijk van ongeoorloofde aankondigingen, publiciteit of dienstaanbiedingen in kranten te laten verschijnen of gebruik te maken van aanplakbrieven, reclameborden of prospectussen.
In het kader van het vrijemarktprincipe van Europa is publiciteit in de zin van bekendmaking, en conform de eer en waardigheid van het beroep, wel toegelaten.
De landmeter-expert onthoudt zich van alle bemoeiingen of voorstellen bij mandatarissen, zakenlui of welke tussenpersonen ook, met het doel opdrachten te bekomen, en dit zowel door middel van commissielonen, kortingen op honoraria of om het even welk ander voordeel.
Als lid van een beroepsvereniging mag hij ervan gewag maken, zonder echter zijn gebeurlijke functie in deze vereniging als persoonlijke publiciteit te doen gelden.


3. Onafhankelijkheid

De landmeter-expert handelt naar geweten en behoudt een absolute onafhankelijkheid, zonder aan enige druk of invloed toe te geven. Hij mag namelijk noch rechtstreeks noch onrechtstreeks persoonlijke belangen hebben in de oplossing van een geschil of de uitwerking van een opdracht.


4. Onpartijdigheid

De landmeter-expert vervult zijn opdracht in het kader van de toepasselijke wetten met nauwgezette onpartijdigheid, afgezien van persoonlijke meningen, overtuigingen en betrekkingen met derden.
Gedurende de opdracht of expertise zelf laat hij nooit zijn mening kennen. Hij kan evenwel, om de partijen te verzoenen en op voorwaarde dat hij binnen de grenzen blijft van zijn opdracht, aan de partijen de geschikte raadgevingen of technische uitleg verstrekken.
Tenzij voorafgaande toestemming van de betrokken partijen, weigert de landmeter-expert zijn opdracht indien hij met n der partijen vriendschapsrelaties, enig geschil, gemeenschappelijke of tegenstrijdige belangen heeft of gehad heeft of indien hij in de betwiste zaak reeds een advies heeft verschaft.


5. Verantwoordelijkheid

De landmeter-expert voert persoonlijk de werkzaamheden uit. Hij mag zich niet laten vervangen door een derde, al ware het ook een confrater. Voor sommige materile verrichtingen mag hij zich echter laten bijstaan door medewerkers die volgens zijn richtlijnen, onder zijn toezicht en verantwoordelijkheid zullen werken.
Hij zal zich inspannen zijn opdracht in de kortst mogelijke termijn te vervullen, rekening houdend met de aard van de zaak en tenzij het dringend is, met de verplichtingen de andere hem toevertrouwde opdrachten te vervullen. De landmeter-expert die een opdracht aanvaard heeft wordt ertoe gehouden deze volledig af te werken.
Indien hij nochtans, tijdens de opdracht of expertise, door overmacht of wettelijke reden belet wordt zijn opdracht volledig te vervullen, stelt hij de partijen, hun raadgevers en de overheid die hem aangesteld hebben ervan op de hoogte met vermelding van de reden van het beletsel. In de mate van het mogelijke zal hij de taak van zijn opvolger vergemakkelijken.


6. Beroepsgeheim

De landmeter-expert verplicht zich tegenover derden het volstrekte geheim te bewaren over hetgeen hij tijdens zijn expertise gezien of gehoord heeft. Het geheim kan slechts met akkoord van de partijen of wettelijk opgeheven worden.
7. Erelonen

De landmeter-expert zal zijn ereloon vaststellen evenredig met de moeilijkheden en de aard van de werkzaamheden, de omvang van zijn verantwoordelijkheid en de belangrijkheid van het geschil of de opdracht.
Hij vervult zijn opdracht met de minimale onkosten en uitgaven.
Indien erelonen aan een medewerker betaald worden, zal de landmeter-expert deze erelonen nauwkeurig en onder zijn verantwoordelijkheid in zijn uitgaven vermelden.
Indien landmeters-experten een college vormen, zal ieder van hen zijn ereloon bepalen volgens zijn effectieve deelname aan de werken.
Zelfs indien globale erelonen worden gevraagd, kan er in dit geval geen sprake zijn van ongeoorloofde toekenning van erelonen aanzien als beloning gegund aan een landmeter-expert voor het aanbrengen van een clint aan een confrater, welke praktijk onwettelijk is.


8. Eerlijkheid

Het wordt de landmeter-expert verboden van de partijen of van derden rechtstreeks of onrechtstreeks, een geschenk, gift, gunst of enig ander voordeel of vergoeding te ontvangen dan deze die hij officieel gevraagd heeft als ereloon, onkosten en uitgaven.


9. Collegialiteit wanneer verscheidene experten in eenzelfde zaak aangesteld zijn

In de betrekkingen met zijn collegas en voor het vastleggen van de bijeenkomsten, zal de expert rekening houden met hun gerechtvaardigde wensen.
Wanneer hij, na beraadslaging van het college, gelast is het expertiseverslag op te stellen, zal hij de verscheidene meningen van zijn collegas met objectiviteit vermelden.
De landmeter-expert stelt zijn ervaring en bevoegdheid ter beschikking van zijn collegas.